Nausta
Aktuelt
Fakta
Oppropet
Bilete
Gruppa
Dokument
Medlem?
e-mail me
    

point blank ph ep hack

point blank pulsuz rubl yuklemek yuklerar

point blank online java 128x160

point blank rubl yuklemekrar

point blank rubl hack rar yukle

point blank pulsuz rubl yuklerar

Gruppa vart skipa i januar 2004. Målet med arbeidet var å få Nausta-vassdraget i Naustdal kommune inn i Verneplanen for vassdrag. Regjeringa tilrådde i juni 2004 at Nausta skulle med i Verneplanen. Noko eit fleirtal i Stortinget slutta seg til i februar 2005. På denne nettstaden har vernegruppa lagt ut dokumentasjon på verneverdiane i vassdraget. Vi har lagt ut aktuelt stoff og bilete frå vassdraget. Vernegruppa held oppe nettstaden også etter vedtak av vern for å orientere om aktuelle saker som vedkjem vassdraget

Aktuelt:

Vernegruppa fekk naturvernprisen.

Vernegruppa for Nausta har fått Naturvernprisen 2006 av Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. Laget rosar arbeidet vernegruppa fekk utretta frå skiping i januar 2004 og fram til siger i februar 2005. I grunngjevinga heiter det vidare at gruppa gjorde det viktigaste, det som alle lokale grupper har gjort for å få verna sitt vassdrag. "Dei kom med treffande spørsmål og saklege argument som avslørte veikskapane i grunngjevinga for utbygging. Dei fekk til ein lokal debatt som drg utbyggingssaka fram i lyset. Der trivst argumenta for vern betre, og dei vann" skriv Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane i ein innramma tekst. I tillegg fekk gruppa eit keramikkfat med inskripsjonen: Naturvernprisen 2006.Naturvernforbundet Sogn og Fjordane saman med logoen til forbundet.

Arkiv:

No er det avgjort!

Fredag den 18. februar gjorde Stortinget endeleg vedtak om vern av Nausta. Vassdraget er eit av omlag 50 nye vassdrag som kom med i den nye verneplanen. Til slutt var det berre Framstegspartiet og Senterpartiet som var mot eit vern av Nausta. Tysdag den 15. februar la energi- og miljøkomiteen fram si innstilling der også Arbeiderpartiet til slutt landa ned på vern av Nausta. Vi tek med det som står i innstillinga om Nausta:

"Nausta

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet,

point blank rubl cheatexe

vesna pocuca sana erotik pics

point blank oto head shot

point blank ph

point blank ph wallhackrar

point blank rubl cit yukle

point blank proqramlari cit yukle

viser til at Naustdal kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og fylkesmannen i Sogn og Fjordane er imot vern av Nausta. Det fremheves at vassdraget utgjør en svært viktig naturressurs for Naustdal kommune, og kan ha betydning for bosetting og utvikling av kommunen.

Flertallet har med interesse merket seg det pågående "Flerbruksprosjektet for Nausta", som representerer en interessant kombinasjon av bruk og vern av vassdraget. Flerbruksplanen er spesiell i og med at dette er en omvendt planprosess, der miljøverdiene skal komme først. Flertallet er også kjent med tiltaket, "Nausta - ei framtid for villaksen", som er et forskningsprosjekt for å utvikle laksestammen i Nausta.

 

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, har ingen ytterligere merknader, og støtter forslaget i proposisjonen.

 

Komiteens medlem fra Senterpartiet vil understreke at om Nausta blir tatt ut av verneplanen, må det videre arbeidet med flerbruksplanen skje i et nært samarbeid med departementet.

Dette medlem viser til at Naustdalsvassdraget utgjør 3/4 av arealet i Naustdal kommune. Kommunen påpeker at vassdraget med nedbørsfelt er kommunens viktigste naturressurs, og at god bruk av naturressursene med solid miljøforankring er svært viktig for å sikre bosetting og videre næringsutvikling. Dette medlem støtter den lokale målsettinga om flerbruk, der fornuftig bruk skal kombineres med vern, og mener at det er viktig å kunne videreføre kommunens flerbruksprosjekt. Prosjektet inneholder blant annet klare mål for natur og miljø og hvordan en kan ta vare på verneverdiene i vassdraget. De øvre delene av vassdraget, og en stor del av kommunens areal, er dessuten omfatta av det nylig opprettede Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde.

Naustdal og Gloppen kommuner, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og NVE har gått imot vern. Dette medlem ønsker at Naustdalsvassdraget skal unntas fra verneplanen, men ønsker heller ikke ei stor magasinutbygging i vassdraget.

Dette medlem foreslår:

 

"Nausta tas ikke inn i Verneplan for vassdrag.""

point blank rubl hack rar

mmcasa_general_update_39_serial_keygenrar

point blank russian chaet

point blank ph cheats free download 2012

point blank ng kodu 2012

point blank ph cheats 2012

model manual politici contabile

point blank ph wallhack workingrar

 

Nausta vert verna!

NRK Sogn og Fjordane melde fredag (11.2.) morgo at alt tyder på at Nausta vert verna. Regjeringspartia har gjort avtale med SV, og det sikrar fleirtal for vern av vassdraget. Det har pågått tautrekking i Stortinget heilt til det siste, men vernemotstandarane i regjeringpartia nådde ikkje fram, og heller ikkje Arbeiderpartiet fekk gjennomslag for ei avtale med regjeringspartia om å ta Nausta ut. Vernegruppa er sjølvsagt glad for dette, men vi er ikkje heilt sikre før Stortinget har gjort sitt vedtak fredag om ei veke (18.2.) Tysdag den 15.2 kjem energi- og miljøkomiteen med innstilling. Og der er det altså etter det som no vert sagt, fleirtal for å ta Nausta inn i verneplanen. Oppslaget i NRK finn du her: Nausta vert verna!

Slakt av Nausta-rapport

Norsk Institutt for naturforsking (NINA) har på oppdrag av Sogn og Fjordane Jeger- og fiskeforening vurdert Sweco Grøner sin rapport "Vassdragsutvikling i Nausta" som kom i november 2004. Rapporten er utarbeidd etter tinging av Fleirbruksuvalet, og det er den utvalet skal bruke i sitt vidare arbeid for å vurdere tiltak i vassdraget. Det er mellom anna med grunnlag i denne rapporten at Fleirbruksutvalet har bede Stortinget om å få utsett avgjerda om Nausta i verneplanen.

Konklusjonen i NINA si vurdering er tindrande klar: Rapporten frå Sweco Grøner held ikkje faglege mål. Rapporten inneheld direkte feil og  påstandar er ikkje dokumenterte. NINA gjer det klart at dei ikkje tek standpunkt for eller mot vern av Nausta.

Hovudkonklusjonane og heile vurderinga kan du finne på nettsidene Norges Jeger- og fiskerforbund - Sogn og Fjordane.

Etter at vurderinga frå NINA vart kjent fredag den 28. januar tyder reaksjonane frå leiaren i Fleirbrukstvalet, ordførar Jan Herstad og konsulenten til Sweco Grøner på at dei omgår kritikken frå NINA med å hevde at det er ledd i eit politisk spel.

point blank online

point blank ph wallhack for windows xp sp3

azeri mp3

point blank rubl hack pulsuz yukle

point blank rus yuklemek

point blank pulsuz rubl yukle

ubuntu 1010 amd32

point blank ph wallhack feb 20 2012

- Ikkje dekning for påstandane i Nausta-rapport

-Hovudtesen frå Fleirbruksutvalet er at kraftutbygging alt i alt vil gjere tilhøva for laksen betre enn dei er. Men konsulentrapporten har ikkje presentert noko som kan gje dekning for ein slik påstand, ein påstand som er i strid med nesten all røynsle etter hundre års kraftutbygging. Dette skriv leiaren i Norges Naturvernforbund, Erik Solheim i eit notat om rapporten som vart lagt fram i byrjinga av desember.

Solheim skriv at det er solid dekning for at kraftutbygging er hovudårsaka til at mange laksestammar er borte eller sterkt reduserte. Fleirbruksutvalet vil inn å regulere den finstemte balansen som er livsgrunnlaget for laksen. 

-Praktisk røynsle tilseier at dette inneber stor risiko for å mislukkast, og moderne økologi forklarer kvifor det er slik, skriv Solheim.

point blank rubl hack skacat

point blank rubl citi yuklerar

point blank points generator free

point blank ph installer mediafire

point blank rubl hack download

point blank package full version

Han viser til at Sogn og Fjordane Energi har uttalt at dei kan bygge kraftverk som sikrar laksen. Denne kunnskapen, konstaterer Solheim at det er ingen andre som veit om.

Med dei tiltaka Fleirbruksutvalet vil ha for å auke laksemengda i Nausta vil den lakseførande delen av Nausta verte ei kunstig oppdrettselv.  - O

point blank ph wallhack 2012

point blank pulsuz rubl yuklemekrar

point blank package full versionexe

point blank skins gta satorrent

black cuckold bred video

point blank rubl hack crfxfnm

point blank pulsuz cit yuklerar

download free music mp3 g den øvre delen nedanfor Vonavatnet ei heilt vanleg, utbyggingsskada elv med lite vatn heile året, skriv Solheim.

Direktoratet vil ha Nausta som nasjonalt laksevassdrag

Direktoratet for naturforvaltning held fast på tilrådinga om å gjere Nausta til eit nasjonalt laksevassdrag og Førdefjorden til nasjonal laksefjord. Tilrådinga går no frå Miljøverndepartementet som skal kome med sitt framlegg til Stortinget. Meir om dette finn du på nettstidene til Fylkesmannen i Sogn og Fjordan.

Stortinget avgjer 18. februar!

Stortinget har usett handsaminga av Verneplanen for vassdrag med omlag fjorten dagar, til 18. februar. Innstillinga frå Energi- og miljøkomiteen vil vere klar den 15. februar. Nausta har vorte endå meir storpolitikk etter at eit fleirtal i Stortingsgruppa til Arbeiderpartiet har gått inn for å utsette avgjerda om vern av Nausta. Arbeiderpartiet si stortingsgruppe ynskjer å forhandle med regjeringsfraksjonen om å ta ut i alt seks vassdrag, mellom dei Nausta. No er spørsmålet kva partia i regjeringsfraksjonen, Høgre, Kr.F og Venstre svarar på dette utspelet. Regjeringa har alt fleirtal for sitt syn om å verne Nausta ved at SV heilt klart har sagt at dei stør framlegget frå regjeringa. Spørsmålet no er å få utsett avgjerda om Nausta til Fleirbruksutvalet er ferdig med sitt arbeid.

Eit vern gjev fleirbruk

- Vernegruppa for Nausta meiner at eit vern av vassdraget etter vassdragsvernlova gjev grunnlag for fleirbruk slik Fleirbruksprosjektet legg opp til. Fleirbruksutvalet kan jobbe med dei fleste av løysingsalternativa innafor eit verneregime.  Dette skriv Vernegruppa i eit brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. - Det eit vern hindrar er i fyrste rekke ei magasinutbygging. Og ei magasinutbygging vil vere ei stor kraftutbygging i Nausta, hevdar Vernegruppa og stolar på at politikarane held det dei tidlegare har uttalt at tida for store kraftutbyggingar er over. Les heile brevet ved å klikke på tittelen.

Fleirbruksutvalet vil ha magasinutbygging

- Etterkvart har det vorte heilt klart at Fleirbruksutvalet for Nausta arbeider medvete for ei magasinutbygging i elva. Under synfaringa til Energi- og miljøkomiteen i midten av oktober vart det presentert eitt alternativ for kraftutbygging av Fleirbruksutvalet, nemleg ei magasinutbygging med Trodalen som magasin. Alternativet inneber ei sterk styring og regulering av vassføring og temperatur. Fleirbruksutvalet satsar altså på ei kraftig regulering av elva, og det byrjar å likne på oppdrett av laks, ikkje i sjøen, men i ei elv. Ei slik utbygging vil også gje sterk regulering av vassføringa mellom Vonavatnet og kraftstasjonen, skriv Vernegruppa i eit innlegg som er sendt til media.

Villaksen er viktigast

- I saka om laksefjordar - og vassdrag er vår fremste plikt å ta vare på villaksen, der Nausta er av særs stor verdi. Denne elva har den mest talrike laksestamma i fylket. Ingen med eit heilskapleg ansvar ynskjer vel verksemd som kan skade denne viktige ressursen - som vi forvaltar på vegner av heile samfunnet, og også har forplikta oss inernasjonalt til å ta vare på, skriv assisterande fylkesmann, Ingrid Bjørkum i eit innlegg i Firda laurdag den 16. oktober. Ho forsvarar i innlegget at fylkesmannn har tilrådd Nausta som laksevassdrag og Førdefjorden som laksefjord. Ho gjer også greie for deira kompromissforslag om å ta ut den ytre delen av Førdefjorden.

Elveeigarlaget stør framlegget om Nausta som nasjonalt laksevassdrag

 Styret i Naustdal Elveigarlag støttar framlegget om Nausta som nasjonalt laksevassdrag og det føreliggjande framlegget om Førdefjorden som nasjonal laksefjord. I eit brev til Direktoratet for naturforvaltning skriv styret at Nausta i aller høgaste grad oppfyller hovudkriteriet for utveljing av laksevassdrag:  ”lakseforekomstens størrelse og produktivitet i det enkelte vassdrag”. Elveeiegarlaget som er organisasjonen for omlag 70 elveeiegarar på den lakseførande strekningen av Nausta peikar på at elva  har den mest talrike laksestammen på Vestlandet nord for Jæren og produksjonen av laks kan framleis aukast vesentleg.

Fylkesmannen vil ha Nausta som nasjonalt laksevassdrag.

Fylkesmannen har tilrådd at Nærøydalselva, Lærdalselva og Nausta får status som Nasjonal lakseelv og at Førdefjorden til Flokenes får status som Nasjonal laksefjord. Les meir på Fylkesmannen sine heimesider

- Ikkje spesielt truverdig

point blank sekilleri yukle

point blank oto head

point blank pulsuz rubl yuklemek yukle

driver gadmei usb 20 tv box utv332e

point blank rus ciht

point blank russian cit

las_chicas_super_poderosas__wwwhentaipacknet

point blank rubl yukle pulsuz

Ordføraren i Naustdal tek kraftig til motmæle mot Vernegruppa som har påpeika at hans svartmåling av situasjonen med vern. Ordføraren avviser kravet om dokumentasjon og grunngjeving for standpunt.  - Er det han uttalar berre noko han trur, så får vi halde oss til det. Men det vert ikkje spesielt truverdige synspunkt, skriv leiaren i Vernegruppa i eit svarinnlegg i Firda.

point blank offlinerar

point blank ph wallhack 2012 mediafire

point blank rubl

point blank turk

point blank turk ng yukle

pool station 39

point blank rubl hack

haryana girl mms
 

 

 

point blank ph wallhack july 2011

poisoned pussy

point blank pulsuz rubul

point blank ph wallhack windows 7 ultimate

point blank rubl hack rus

point blank rubl hack yuklerar

point blank rubl huck

 

 

 

 

 

Dettefossen er ein av dei flottaste fossane i vassdraget. Den ligg mellom Nes og Vonavatnet.

 
 

point blank pulsuz cit yukle

point blank rubl hack 2012

point blank pulsuz rubl yuklemek|Nausta| |Aktuelt| |Fakta| |Oppropet| |Bilete| |Gruppa| |Dokument| |Medlem?|


 

 
4 servant songs in isaiah
julian schnabel vito schnabel
womenintheancientworld.com
242nd coast artillery
job description of caterer
2002 isuzu rodeo sport owners manual
before the declaration of independence
asco oncology
2007 michael jackson pictures
1747 ni4 analog input module template
myanmar autrocities
cats infected whisker
chod mcclintock
135 degree elbow pvc
lance linder oakdale ca
build a cell pcs amplifier
better meals order
personalised balloons
hotelsmag.com
.410 snake charmer price
adventures of don juan
suzie dennis
fatrac.net
dim sum hamilton ontario
kathmandu luka airfare
lclsonline.org
alarm system wireless backup
bubblegum music mp3
ixtapa inclusive packages
infra red selective entry dog door
intro finance asset investment considerations
grownupgirl.net
african paints
acrylic baths uk
adell davis vitamins
annunci barche a vela
caution wet floor this is sparta
roadway deaths per year
antique schubert pianos
lat and long equivalents
drs .223 soft point 55gr
a zebra in qiuck sand video
crispy crust pizza in hollywood
blackberry versus palm treo
inn suites at riverwalk
cherished stitches smocking plates
turtlebayresort.com
enemas for dogs
laguna niguel orange engineers
bamboo exotic tropical plants
insaneshemales.com
byron russell melissa russell tennessee
akc registered pets
tutorialguide.net
sandi gibson bodybuilding
jimmi kimmel
band webdites built with lunar pages
conversations starters
2-chlorobenzaldehyde and cyclohexanone and aldol reaction
a little public
elisa aguilar
10 thing i hate about you
dentist in kettering oh
rogueteens.com
discount okanagan golf packages
a coming event casts its shadow
hershy chocolate cococa and stevia
ciara promise remix
kingdom hearts soundtrack for free legally
2009 audi a5
alternatives to whole milk for toddlers
bartlett alva noe
at t htc fuze on ebay
humor and storytelling
laparoscopy and unexplained infertility
basic home networking
biodiesel brazil
cowetta county land records moreland ga
4 section vitamin dispenser
wetbeast.com
alexandre schmidt
contraception emergency ortho tri
12 brass grandfather dial
buell m2 performance
dsi lsi
convicted felon definition
commercial broadcast fertilizers
anne dukes
backpacker com
1950 television show
splendide.com
glenn stacey
country oldies internet radio
mars volta pick
11u baseball tournaments in michigan
frequently asked qestions for buying diamonds
deals for dominos pizza
cyfairmagazine.com
2007 high school soccer stats boston
527 multi-purpose cement directions
diet 7up with splenda
martinique bahamas
crashed up new vw beetles
katstudio.com
chosen books
active galaxies
dressy tea length dresses
bay city bombers
apostillar un documento
1970 s cop car
1955 coca cola machine
amish book authors
email deleted from outlook express inbox
2007 emails directory guestbook 2007 usa
hillsong church london
angelique boyer en biquini
disciplinary actions for rude call handling
canadas national animal
tashaapparel.com
egan mcallister associates inc
differentiated instruction for ell
cultural-expressions.com
contact nia vardalos
aa radford group
book stores located in modesto california
exxon mobile polypropylene
aum namah shivaya pronunciation
ediciones joaquin rodrigo madrid
chrysler pacifica mpg
comercial lawn vacume
core saturation on relays
pictures of syphilis in secondary state
japanese paper making kyoto
spiritdaily.org
prospectus business school
80,000 amp fault
cardio boxing foothills california
angel from my nightmare jack sally
harry bateman tipis
thenetporn.com
93 honda civic lights stopped working
non sequential file structure
ahh som rays greensboro
legaltrek.com
daniel seventy weeks messiah
bruno sandoval california
24x21 white cabinet
18th century economic disaster bubble
2 person ocean kayak fishing
discountoutdoorkitchens.com
tascam 122 cassette drive belt
att mms settings cu500
g len wallace gulledge
body enhancement program detox
newenglandemployer.com
wayland baptist college
dennis heibein newbury nh
lezporn.net
calla lilly flower centerpiece
2008 nfl team ranking
dingo fly tying
fell ponies in cumbria
2144 combine
archaeological artifacts supporting christianity
pensacolajobs.com
ahmad jamal discography
45 caliber waist holster
big bro expandable tube chocks
animeshinobi.com
arizona casino parties
arg san francisco preservation
twistys free trial
bay books monterey ca
412 wine and spirits
bread facotry lofts chattanooga
marriedaffair.net
alcohol drug halfway houses phoenix az
dog grilling instructions
1984 bus accident in tennessee
bakersfield buddhism classes
bear stearns residential mortgage
allsports cages and netting personal trainer
life can evolve from inorganic material
burglar alarm limbaugh
aprons making an apron
walkie talkie comparisons
af reserve denver pay office
dizziness after a cruise
deloitte touche tohmatsu ceo
knocked up actors
david layton saxophone
camera selector
alexander graf lambsdorff
300 gpm vertical turbine pump
80 s christian songs
dymo labels autoclave
katie trachte triune sheltie
famous pisces scorpio couples
great smoky mountain get aways
description meta tag not working
12 angry men characters
ldap add s required attributes
vampire bloodlines change appearance
18k white gold omega watch
bastard saffron
development through adolescence
crickets mail order
sendameal.com
2002 gtp coupe
watersedgeresort.com
marley bobbin pics
67 coronet convertible
anatomy abdomen
gold mine frech gulch ca
replacement tanks for culligan water softeners
army morale welfare recreation cottages
roxanne and lewers
1208 bushkill center road nazareth pa
102.5 urban soul
eico oscilloscope
1962 rambler classic
robin wood and thrifty car rental
benjamin franklin americanization sparknotes
campbells dwarf hamster
hannah montana rockstar
initiation rights
aol political machine tommy christopher
john henington tinley park
black walnut countertop
charlton heston as michaelangelo
adhd counseling richmond va
can orthodontic retainers move teeth
eragon graphics
39 jet screw
1997 miata standard options
jamaica kincaid girl
aipsurveys.com
bone island sclerosis of knee
sno 2 fire
21st invitation samples
buzz vst
32 micro farad capacitor
blades of glory trailor
dr neill neill walk present presence
coolest robots
2nd generation osmond christmas concert
accessing aol email through outlook express
1000 grit diamond sharpening stones
cartoon paralegal legal assistant
big naturals showing cleavage
denzel washington debaters
lollibros.com
bbc food lamb curry
alvin and the chipmunks acceptance lyrics
egg shooters
oakmont golf club santa rosa
aluminimum polishing
contacting gerber email
023 crawford
1968 ford galaxy 500
livinggracecatalog.com
apache webserver with.php?p=851418 support
dessy runway show
interactive satilite feed
how to present photographs to gallerys
arlene d kock
col jack weinstein usaf
de lasalle swim club springfield
marcella lefin
carlie rays louisville
lonestar antiques fort worth
cause officers see hear smell
payless furniture great falls montana
14 space cross stitch alphabets
135 n los robles
aluminum cassarole fleur de lis
07 nfl preseason scores
board of psychiatry
children with oppositional defiance
rv-northwest.com
screwing my pooch
soul calibur 3 chronicle 16
access db stock control
audio visual bid nv 2007
08 lancer gts interior pics
big orange and white moth
brothersmith-knives.com
aspca ad kitten with one eye
a b filling new berlin
change the color of kitchen counters
4.8 4.00 7 ag tire
buick pak avenue
2008 sea doo wake austin texas
advanced process manipulation
climb mount clemenceau
chris fedun zoe myers
arctic military installations
anchor lift pal p-250
antique rocking horses for sale
nazism and communism similarities
battlestar galactia
1911 treasure island illustrator
editorial guidlines
commentaries on 2 corinthians 5 11-19
double glazed timber window cornwall
att 2.0
100 famous wrestling quotes
carol y hoy
20 foot usb extension
corporate mistakes failures
contaminated brake fluid
alaska utilities privatization
aubree goodman
anaheim mighty ducks clipart
ascott makati
brad shaver
corium of hoof
1st choice management group
aa meetings in plattsmouth nebraska
cheapest karcher washers in midlands
charming bb january
carl rove at press dinner
flashpoint bostons
bat mitzvah favors
hotdog harry whitehall ohio
5th century classical greece
lee sala boxer
18 inch fire pit ring
christ the redeemer rio de janeiro
dinn brothers trophies
1992 saturn sl2 reviews
willowridge.com
advanced dungeons dragons maps
parkavebank.com
0il rubbed bronze door hinges
expert witnesses defense disability eureka ca
bruce and cindy black
cia world fact book somalia
alarm monitoring systems
applied conveyor technology group
15th avenue book store chicago
allows radial movement with axial retention
city of omaha librarian
camper for rent lasvegas
pat benatar and susanna hoffs
ethan allen california